Behandling af personoplysninger

Privatlivspolitik

1 BAGGRUND

1.1 Den 25. maj 2018 er EU’s persondataforordning trådt i kraft og udgør sammen med Databeskyttelsesloven en regulering af behandling af personlige oplysninger.
1.2 Dette dokument indeholder oplysninger om, hvorledes Alusteel A/S (herefter Alusteel) behandler og registrerer dine personlige oplysninger.

2 DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Alusteel er den dataansvarlige i relation til de personoplysninger, der behandles i forbindelse med vores arbejde og samarbejdsrelationen.
2.2 Alusteel er et aktieselskab, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 32 47 20 44.
2.3 Alusteel kan kontaktes som følger:

Med almindeligt brev:
Alusteel A/S
Odensevej 36
5772 Kværndrup

Pr. e-mail:
te@alusteel.dk

Pr. telefon:
62 26 34 33

2.4 Din dataansvarlige fysiske kontaktperson vil være HR-Ansvarlig Tina Kirkegaard Eriksen
2.5 Ved enhver henvendelse er det en stor fordel for sagsbehandlingen, såfremt der kan oplyses et eventuelt ordre- fakturanummer eller den faste kontaktperson hos Alusteel.

3 MODTAGNE OPLYSNINGER

Når du er kunde hos os, ansat hos, eller på anden vis repræsenterer, en kunde hos os, behandler vi diverse almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger fra dig i form af bl.a. navn, titel, telefonnummer, e¬mailadresse, arbejdsplads, bankoplysninger samt øvrige personoplysninger, som du meddeler os. Herudover indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige til overholdelsen af hvidvaskloven i de sager, hvor dette er påkrævet. Disse oplysninger er kopi af kørekort/pas og kopi af sygesikringsbevis, herunder oplysninger om CPR.nr. Når du eller den virksomhed, du er ansat hos, er leverandør til os, behandler vi almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger om dig i form af de kontaktoplysninger, som du meddeler os i forbindelse med bestilling eller gennemførelse af en ordre.

4 FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 For kunder, ansatte hos kunder eller repræsentanter for kunder, herunder potentielle kunder sker behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at oprette dig eller den virksomhed du er ansat hos, som kunde og kontaktperson, dokumentation af ordrer, kommunikation vedrørende Jeres ordrer samt sikring af revisions- eller transaktioner.
4.2 For leverandører eller kontaktpersoner hos leverandører sker behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at oprette dig eller den virksomhed, du er ansat hos, som leverandør og kontaktperson, dokumentation af ordrer, kommunikation vedrørende vores ordrer samt sikring af revisions- eller transaktionsspor.
4.3 Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysningerne fremgår af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og litra c.

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

5.1 Vores behandling af personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med vores interne retningslinjer samt personaleinstruks i medfør af Databeskyttelsesloven. Dette indebærer blandt andet, at vi sikrer at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk. Derudover vil alene de relevante personer, der direkte eller indirekte er knyttet til den konkrete sag eller opgave have adgang til personoplysningerne.

6 MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1 Som led i vores arbejde kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, IT-support, hosting af data, arkivering og bogholderi.
6.2 Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder. Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til revisorer til brug for udarbejdelse af regnskaber og til brug for revision.

7 OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE ELLER ORGANISATIONER

7.1 Alusteel videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til (parter i) tredjelande eller Internationale Organisationer uden at indhente dit skriftlige samtykke først.

8 DINE RETTIGHEDER

8.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Alusteels behandling af oplysninger om dig, herunder:
– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Alusteel behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
– Du har altid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Alusteels behandling af dine personoplysninger.
– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9 OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

9.1 Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe du har tilknytning til Alusteel og så længe dine oplysninger kan have relevans for samarbejdet. Dine oplysninger vil dog blive slettet på det seneste, at den lovbestemte opbevaringspligt udløber.
9.2 Af hensyn til at kunne undgå interessekonflikter vil vi, uanset pkt. 9.1, beholde dine stamdata; herunder navn, adresse, kontaktdetaljer samt navne på erhvervsmæssige relationer i op til 5 år efter samarbejdets afslutning.

10 COOKIES

10.1 På vores hjemmeside gøres der udelukkende brug af “funtionscookies”. Før at Alusteel kan placere cookies på din computers harddisk, kræver det, at du har givet tilladelse til, at vi anvender cookies. Dette sker først når du trykker “ok” i feltet, der dukker op nederst på Alusteels hjemmeside, når du besøger den. Vi indsamler ikke personoplysninger via cookies.

11 KLAGE TIL DATATILSYNET

11.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Alusteel behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

12 OPDATERING AF DENNE POLITIK

Vi gennemgår regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside www.alusteel.dk sammen med en opdateret version af Politikken.