Salgs- og leveringsbetingelser

AluSteel A/S
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1 Aftalegrundlag

1.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder disse salgs- og leveringbetingelser (”Betingelserne”) anvendelse for alle AluSteel A/S’ (”AluSteel”) tilbud, salg og leveringer af produkter og tilknyttede ydelser til kunder.
1.2 Betingelserne udgør sammen med AluSteels tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om AluSteels tilbud, salg og leveringer af produkter og tilknyttede ydelser til kunder (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til AluSteel udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
1.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2 Salgsmateriale, prislister mv.

2.1 Information og data anført i AluSteels generelle salgsmateriale, inklusiv tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter, prislister o. lign., kan på ingen måde opfattes som indeholdende garantier, hverken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang, at en skriftlig aftale henviser til sådanne informationer og data. Alle anførte oplysninger om produkters tekniske specifikationer, dimensioner, kapacitet, priser og andre data, er kun bindende i det omfang disse udtrykkeligt er gengivet i ordrebekræftelsen.

3 Produkter og tilknyttede ydelser

3.1 Produkter som AluSteel sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Kunden bærer selv ansvaret for, at den bestilte ydelse er egnet til at opfylde kundens behov. Har kunden ikke præciseret en standard eller nærmere angivet de betingelser, som produktet skal opfylde, herunder fremsendt nødvendige statiske beregninger, vil AluSteel levere en vare af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning i overensstemmelse med AluSteels standarder. AluSteels produkter omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede.
3.2 Tilknyttede ydelser, som AluSteel sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Det er en forudsætning, at kunden stiller evt. nødvendige ressourcer til rådighed samt at der er uhindret adgang til opgaven.

4 Pris og betaling

4.1.1 Pris

Alle priser angives i Danske Kroner (kr.) eksklusiv moms i AluSteels ordrebekræftelse, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Alle priser er eksklusive offentlige afgifter af enhver art, emballage og transport. Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Ordrer kan blive pålagt et ekspeditionsgebyr. Priser bliver reguleret årligt.
4.1.2 Det er kundens ansvar at indberette og betale alle gældende skatter og afgifter.
4.1.3 Såfremt det er aftalt, at handel skal foregå med en anden valuta end Danske Kroner (kr.), forbeholder AluSteel sig retten til at foretage prisændringer, som resultat af en ændring i valutakurser fra tidspunktet fra afgivelsen af tilbuddet og indtil betaling.

4.2 Betaling

4.2.1 Alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser skal betales netto kontant i Danske Kroner (kr.), medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.
4.2.2 Det påhviler kunden at betale egne bankgebyrer og overførselsgebyrer.
4.2.3 Kunden har ikke adgang til modregning i købesummen, medmindre AluSteel skriftligt har godkendt en sådan modregning.
4.2.4 AluSteel er berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti, forudbetaling eller deponering af købesummen, som betingelse for udførelse af ordren.
4.3 Forsinket betaling
4.3.1 Ved forsinket betaling, betaler kunden rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt renters rente.
4.3.2 Undlader kunden at betale en forfalden faktura for produkter og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra AluSteel, har AluSteel ud over rente efter punkt 0 ret til at:
a) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,
b) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor,
c) suspendere fremtidige leveringer til kunden, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb, og/eller
d) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5 Ejendomsforbehold

5.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos AluSteel, indtil købesummen inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt. Før købesummen inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt, er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over det leverede. I samme periode er kunden endvidere forpligtiget til at holde det leverede forsikret mod skader som følge af tyveri, hærværk, brand, vand og lignende for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel af det leverede, dog minimum for et beløb svarende til AluSteels til enhver tid værende tilgodehavende hos kunden grundet det leverede.

6 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 AluSteels tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er AluSteel i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for AluSteel, medmindre AluSteel skriftligt meddeler kunden andet.
6.2 Kunden skal sende ordrer på produkter og tilknyttede ydelser til AluSteel skriftligt. En ordre skal indeholde oplysninger for hvert ordret produkt og ydelse. Kundens tegninger skal leveres i filtyper, der svarer til de processer som produkterne skal bearbejdes i henhold til. Kan disse filtyper ikke fremskaffes, kan AluSteel i nogle tilfælde hjælpe med optegning og dette arbejde vil blive faktureret særskilt, eller som en del af det samlede beløb.
6.3 AluSteel tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde AluSteel. AluSteel er først forpligtet, når AluSteel har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse og er alene forpligtet i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.
6.4 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og tilknyttede ydelser uden AluSteels skriftlige accept. Alle ønsker om ændringer skal være skiftlige.
6.5 Hvis AluSteels bekræftelse af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til AluSteel skriftligt senest dagen efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7 Levering

7.1 Alle leverancer sker EX WORKS (Incoterms 2010), med mindre andet skriftligt aftales. Risikoen for det købte overgår til kunden ved levering. Når kunden er forpligtet til at afhente varen, og AluSteel holder den klar, går risikoen over på kunden allerede på dette tidspunkt. Har parterne ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, er kunden forpligtet til at afhente senest 2 arbejdsdage efter, at kunden er orienteret om at varen kan afhentes. Emballage/paller tages ikke retur.
7.2 AluSteel færdigmelder alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af AluSteels ordrebekræftelse. AluSteel har ret til at færdigmelde før den aftalte leveringstid, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Dersom produkter der ifølge aftale eller kontrakt skal færdigmeldes til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af kunden, kan AluSteel efter eget valg lade varerne bortsælge for kundens regning efter advis til kunden, eller oplægge varerne for kundens regning og risiko. Dette fritager ikke kunden fra at betale den aftalte købesum til forfaldstidspunktet.
7.3 Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser straks ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal kunden straks og inden 5 dage foretage skriftlig og begrundet reklamation til AluSteel. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til AluSteel, fortabes enhver misligholdelsesbeføjelse.
7.4 Forsinket levering
7.4.1 Forventer AluSteel en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer AluSteel kunden herom og hermed samtidig om årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
7.4.2 Undlader AluSteel at levere produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til AluSteel. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
7.4.3 AluSteel er ikke ansvarlig over for kunden eller tredjepart for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab som følge af forsinkelse.

8 Anvendelse og ændring af leverede produkter

8.1 Der foreligger ikke mangler ved produkterne såfremt kunden ikke har anvendt disse på en forskriftsmæssig og forsvarlig måde eller anden anvendelse i strid med de af AluSteel anviste forskrifter.
8.2 I tilfælde af at kunden har ændret produkterne efter levering uden AluSteels skriftlige samtykke, herunder ved maling af produkterne hæfter AluSteel ikke for mangler uanset årsag.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
9.2 AluSteel er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede produkter. Kunden kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være indføjet.
9.3 AluSteels ansvar er endvidere begrænset til fejl i AluSteels egne produkter, men ikke for fejl, der måtte opstå i forbindelse med at AluSteels leverancer føjes ind i eller til andres produkter.
9.4 Uanset det ovenfor anførte, kan AluSteels ansvar overfor kunden ved erstatning og kompensation ikke overstige købesummen ex fragt. mm. for den/de pågældende leveringer/defekte produkter.
9.5 Produkter og tilknyttede ydelser, som AluSteel sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er AluSteel i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløs holde AluSteel, i det omfang AluSteel måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

10 Produktansvar

10.1 AluSteel er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige bestemmelser i Produktansvarsloven.
10.2 AluSteel er endvidere alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at sådan skade var en følge af uagtsomhed eller forsømmelse af AluSteel, eller en tredjepart for hvem AluSteel er ansvarlig.
10.3 I tilfælde af at et krav om produktansvar pålægges AluSteel i relation til tredjepart, er kunden forpligtet til at friholde og godtgøre AluSteel, uanset ansvarsgrundlag.
10.4 Kunden er forpligtet til at acceptere samme værneting og lovvalg som AluSteel i tilfælde af sagsanlæg vedrørende produktansvar.
10.5 I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod en af parterne, skal vedkommende part, uden yderligere ophold give den anden part besked om dette.

11 Force majeure

11.1 Uanset det oven for anførte hæfter AluSteel ikke for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge af en force majeure begivenhed, herunder krig, civil ulydighed, strejke, lockout, blokade, eksportforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, knaphed af ressourcer, brand, hærværk, tyveri, eller lignende omstændigheder, som er uden for AluSteels kontrol.

12 Immaterielle rettigheder

12.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører AluSteel.
12.2 Alle tegninger, modeller, tekniske dokumenter og lignende vedrørende leverancen, som overgives fra AluSteel til kunden, forbliver AluSteels ejendom. Uden skriftlig tilladelse fra AluSteel, må sådanne oplysninger og dokumenter alene benyttes i forbindelse med kundens brug eller videresalg af varen. Kunden må således ikke kopiere, reproducere, overgive til eller på anden måde kommunikere sådanne oplysninger og dokumenter til tredjepart. Alle sådanne oplysninger og dokumenter skal returneres til AluSteel, såfremt AluSteel forlanger det.
12.3 Ved enhver overtrædelse af punkt 0 ifaldes en bod på 250.000,00 kr.

13 Fortrolighed

13.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge AluSteels erhvervshemmeligheder eller andre informationer tilhørende AluSteel uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
13.2 Kunden må ikke skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over AluSteels fortrolige oplysninger som beskrevet i punkt 0. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
13.3 Kundens forpligtelser efter dette punkt 0 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør, uanset årsagen til ophøret.

14 Transport af rettigheder

14.1 AluSteel er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjepart til eje eller sikkerhed. AluSteel er forpligtet til at underrette kunden om en sådan overdragelse.

15 Eksportkontrol

15.1 Kunden er gjort bekendt med at visse produkter og teknologier, samt dele heraf, kan være omfattet af lovgivningen for eksport af produkter med dobbelt anvendelse (Dual-Use) eller særlige sanktioner og som følger heraf ikke må eksporteres uden forudgående godkendelse og tilladelse fra relevante myndigheder. Det påhviler til enhver tid kunden at undersøge forholdene og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevante myndigheder til at eksportere eller reeksportere AluSteels produkter og teknologier.

16 Lovvalg og værneting

16.1 Enhver tvist som måtte opstå imellem parterne, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret ved AluSteels til enhver tid værende hjemsted som værneting.
16.2 Den International Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Kværndrup, juni 2019
AluSteel A/S